चुम्बक प्रदर्शन


म्याग्नेट प्रदर्शन - Sintered NdFeB चुंबकीय गुण


ग्रेड


पुनर्भरणबलात्कार बल


Intrinsic बलात्कार बल


अधिकतम उर्जा उत्पादन


अधिकतम कार्य गर्ने अस्थायी

Br

Hcb

Hcj

(BHï¼ ‰ अधिकतम

Tw

mT

KGs

kA / m

(kOe)

kA / m

(kOe)

kJ / m3

(MGOe)

N35

११70०-१२२०

(११.7-१२.२)

। ‰ ¥¥68।

(â ‰ ¥ १०.9)

â ‰ ¥ 5 55

(â ‰ ¥ १२)

२33-२87

(-3 33--36)

Â०â „ƒ

N38

१२२०-१२50०

(१२.२-१२..5)

। ‰ 99 9999।

(â ‰ ¥ ११..3)

â ‰ ¥ 5 55

(â ‰ ¥ १२)

२77-10१०

(-3 36--39)

Â०â „ƒ

N40

१२50०-१२80०

(१२..5-१२.))

। ‰ ¥ 907

(â ‰ ¥ ११.))

â ‰ ¥ 5 55

(â ‰ ¥ १२)

2०२-2626

(-4 38--4१)

Â०â „ƒ

N42

१२80०-१-13२०

(१२..8-१-13.२)

। ‰ ¥ 915

(â ‰ ¥ ११.))

â ‰ ¥ 5 55

(â ‰ ¥ १२)

8१8-4242२

(-4०--43)

Â०â „ƒ

N45

१20२०-१-1380०

(१.2.२-१-13.))

â ‰ ¥ 23 २।

(â ‰ ¥ ११.))

â ‰ ¥ 5 55

(â ‰ ¥ १२)

2 34२--366

(-4 43--46)

Â०â „ƒ

N48

१8080०-१-14२०

(१.8..8-१-14.२)

â ‰ ¥ 23 २।

(â ‰ ¥ ११.))

â ‰ ¥ 5 55

(â ‰ ¥ १२)

6 366-9090०

(-4 46--49)

Â०â „ƒ

N50

१00००-१-1450०

(१.0.०-१-14..5)

। ‰ ¥ 6 6

(â ‰ ¥ १०.०)

। ‰ ¥¥6

(â ‰ ¥ ११)

2 38२-40०

(-5 48--5१)

Â०â „ƒ

N52

१30-14०-१-1480०

(१.3..3-१-14.))

। ‰ ¥ 6 6

(â ‰ ¥ १०.०)

। ‰ ¥¥6

(â ‰ ¥ ११)

398-422

(-5०--53)

Â०â „ƒ

N33M

११30०-११70०

(११..3-११.))

। ‰ ¥¥6

(â ‰ ¥ १०..5)

â ‰ ¥ १११।

(â ‰ ¥ १))

२77-२63।

(-3१--33)

100â „ƒ

N35M

११70०-१२२०

(११.7-१२.२)

। ‰ ¥¥68।

(â ‰ ¥ १०.9)

â ‰ ¥ १११।

(â ‰ ¥ १))

२33-२87

(-3 33--36)

100â „ƒ

N38M

१२२०-१२50०

(१२.२-१२..5)

। ‰ 99 9999।

(â ‰ ¥ ११..3)

â ‰ ¥ १११।

(â ‰ ¥ १))

२77-10१०

(-3 36--39)

100â „ƒ

N40M

१२50०-१२80०

(१२..5-१२.))

â ‰ ¥ 23 २।

(â ‰ ¥ ११.))

â ‰ ¥ १११।

(â ‰ ¥ १))

2०२-2626

(-4 38--4१)

100â „ƒ

N42M

१२80०-१-13२०

(१२..8-१-13.२)

â ‰ ¥ 5 55

(â ‰ ¥ १२.०)

â ‰ ¥ १११।

(â ‰ ¥ १))

8१8-4242२

(-4०--43)

100â „ƒ

N45M

१20२०-१-1380०

(१.2.२-१-13.))

â ‰ ¥ 5 .5

(â ‰ ¥ १२..5)

â ‰ ¥ १११।

(â ‰ ¥ १))

2 34२--366

(-4 43--46)

100â „ƒ

N48M

१6060०-१-1430०

(१.6.-14-१-14.))

â ‰ ¥ 1027

(â ‰ ¥ १२..9)

â ‰ ¥ १११।

(â ‰ ¥ १))

6 366-9090०

(-4 46--49)

100â „ƒ

N50M

१00००-१-1450०

(१.0.०-१-14..5)

â ‰ ¥ १०3333

(â ‰ ¥ १.0.०)

â ‰ ¥ १११।

(â ‰ ¥ १))

2 38२-40०

(-5 48--5१)

100â „ƒ

N35H

११70०-१२२०

(११.7-१२.२)

। ‰ ¥¥68।

(â ‰ ¥ १०.9)

â ‰ ¥ १553

(â ‰ ¥ १))

२33-२87

(-3 33--36)

120â „ƒ

N38H

१२२०-१२50०

(१२.२-१२..5)

। ‰ 99 9999।

(â ‰ ¥ ११..3)

â ‰ ¥ १553

(â ‰ ¥ १))

२77-10१०

(-3 36--39)

120â „ƒ

N40H

१२50०-१२80०

(१२..5-१२.))

â ‰ ¥ 23 २।

(â ‰ ¥ ११.))

â ‰ ¥ १553

(â ‰ ¥ १))

2०२-2626

(-4 38--4१)

120â „ƒ

N42H

१२80०-१-13२०

(१२..8-१-13.२)

â ‰ ¥ 5 55

(â ‰ ¥ १२.०)

â ‰ ¥ १553

(â ‰ ¥ १))

8१8-4242२

(-4०--43)

120â „ƒ

N45H

१20२०-१-1360०

(१.2.२-१-13.))

। ‰ ¥ 6363।

(â ‰ ¥ १२.१)

â ‰ ¥ १553

(â ‰ ¥ १))

6२6-558

(-4 43--46)

120â „ƒ

N48H

१7070०-१-1430०

(१.7.-14-१-14.))

â ‰ ¥ 5 .5

(â ‰ ¥ १२..5)

â ‰ ¥ १553

(â ‰ ¥ १))

6 366-9090०

(-4 46--49)

120â „ƒ

N35SH

११70०-१२२०

(११.7-१२.२)

। ‰ ¥¥6

(â ‰ ¥ ११.०)

â ‰ ¥ १9 2 २

(â ‰ ¥ २०)

२33-२87

(-3 33--36)

१â०â „ƒ

N38SH

१२२०-१२50०

(१२.२-१२..5)

। ‰ ¥ 907

(â ‰ ¥ ११.))

â ‰ ¥ १9 2 २

(â ‰ ¥ २०)

२77-10१०

(-3 36--39)

१â०â „ƒ

N40SH

१२40०-१२80०

(१२..5-१२.))

। ‰ ¥ 9।।

(â ‰ ¥ ११..8)

â ‰ ¥ १9 2 २

(â ‰ ¥ २०)

2०२-2626

(-4 38--4१)

१â०â „ƒ

N42SH

१२80०-१-13२०

(१२..8-१-13.२)

। ‰ ¥ 7

(â ‰ ¥ १२..4)

â ‰ ¥ १9 2 २

(â ‰ ¥ २०)

8१8-4242२

(-4०--43)

१â०â „ƒ

N45SH

१20२०-१-1380०

(१.2.२-१-13.))

â ‰ ¥ १००3

(â ‰ ¥ १२..6)

â ‰ ¥ १9 2 २

(â ‰ ¥ २०)

2 34२--366

(-4 43--46)

१â०â „ƒ

N28UH

1020-1080

(१०.२-१०.))

। ‰ ¥ 646464

(â ‰ ¥ .6 ..6)

। ‰ ¥ 1990

(â ‰ ¥ २))

२०7-२31१

(२ 26-२9)

1Â०â „ƒ

N30UH

1080-1130

(१०.8-११.))

। ‰ ¥ 812

(â ‰ ¥ १०.२)

। ‰ ¥ 1990

(â ‰ ¥ २))

२२3-२47

(२-3--3१)

1Â०â „ƒ

N33UH

११30०-११70०

(११..3-११.))

â ‰ ¥¥२

(â ‰ ¥ १०.7)

। ‰ ¥ 1990

(â ‰ ¥ २))

247-271

(-3१--34)

1Â०â „ƒ

N35UH

११80०-१२२०

(११..8-१२.२)

। ‰ ¥¥60०

(â ‰ ¥ १०.8)

। ‰ ¥ 1990

(â ‰ ¥ २))

२33-२87

(-3 33--36)

1Â०â „ƒ

N38UH

१२२०-१२50०

(१२.२-१२..5)

। ‰ ¥¥6

(â ‰ ¥ ११.०)

। ‰ ¥ 1990

(â ‰ ¥ २))

२77-10१०

(-3 36--39)

1Â०â „ƒ

N40UH

१२40०-१२80०

(१२..5-१२.))

। ‰ 99 9999।

(â ‰ ¥ ११..3)

। ‰ ¥ 1990

(â ‰ ¥ २))

2०२-2626

(-4 38--4१)

1Â०â „ƒ

N28EH

1040-1090

(१०..4-१०..9)

। ‰ ¥ 8080०

(â ‰ ¥ 8 .8)

â ‰ ¥ २8888।

(â ‰ ¥ )०)

२०7-२31१

(२ 26-२9)

२००â „ƒ

N30EH

1080-1130

(१०.8-११.))

। ‰ ¥ 812

(â ‰ ¥ १०.२)

â ‰ ¥ २8888।

(â ‰ ¥ )०)

२२3-२47

(२-3--3१)

२००â „ƒ

N33EH

११30०-११70०

(११..3-११.))

। ‰ ¥¥6

(â ‰ ¥ १०..5)

â ‰ ¥ २8888।

(â ‰ ¥ )०)

247-271

(-3१--34)

२००â „ƒ

N35EH

११70०-१२२०

(११.7-१२.२)

। ‰ ¥¥6

(â ‰ ¥ ११.०)

â ‰ ¥ २8888।

(â ‰ ¥ )०)

२33-२87

(-3 33--36)

२००â „ƒ

N38EH

१२२०-१२50०

(१२.२-१२..5)

। ‰ 99 9999।

(â ‰ ¥ ११..3)

â ‰ ¥ २8888।

(â ‰ ¥ )०)

२77-10१०

(-3 36--39)

२००â „ƒ

N28AH

1040-1090

(१०..4-१०..9)

। ‰ ¥ 7¥7

(â ‰ ¥ 9।))

â ‰ ¥ २8585।

(â ‰ ¥ )¥)

२०7-२31१

(२ 26-२9)

२â०â „ƒ

N30AH

(२ 26-२9)

(१०.8-११.))

। ‰ ¥ 819

(â ‰ ¥ १०..3)

â ‰ ¥ २8585।

(â ‰ ¥ )¥)

२२3-२47

(२-3--3१)

२â०â „ƒ

N33AH

११30०-११70०

(११..3-११.))

। ‰ ¥ 3¥3

(â ‰ ¥ १०..6)

â ‰ ¥ २8585।

(â ‰ ¥ )¥)

247-271

(-3१--34)

२â०â „ƒ

 
View as  
 
 1 
in कीवर्ड China चीनमा कारखाना - डेको म्याग्नेटिक इलेक्ट्रोनिक्स, हामी निर्माता र आपूर्तिकर्ता हौं।